vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Nhà ở (Housing) - tiếng Việt (Vietnamese)

Hỗ trợ và thông tin về nhà ở cho người thuê và chủ nhà.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin bằng tiếng Anh trên trang mạng Nhà ở của chúng tôi. 

Nếu cần thêm trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, quý vị có thể gọi cho TIS National theo số 131 450 và yêu cầu thông dịch viên, sau đó yêu cầu được kết nối với đường dây thường trực về Coronavirus (COVID-19) theo số 1800 338 663.

Reviewed 15 April 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?