vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Phải làm gì nếu quý vị bị phơi nhiễm COVID-19 (What to do if you have been exposed to COVID-19) - tiếng Việt (Vietnamese)

Sử dụng bản tự đánh giá này để hiểu mức độ phơi nhiễm COVID-19 của quý vị, những gì quý vị cần phải làm và những hỗ trợ nào hiện có.

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?